ბიზნეს სამართალი. სახელშეკრულებო სამართალი და კერძო დავების გადაწყვეტის სასამართლო და არასასამართლო წესი

   ბიზნეს სამართალი. სახელშეკრულებო სამართალი და კერძო დავების გადაწყვეტის სასამართლო და არასასამართლო წესი. სასერთიფიკატო კურსი

   პროგრამა მოიცავს: თეორიულ სალექციო კურსს, პრაქტიკულ მასალებს, ამოცანებსა და ქეისებს, ტესტებს. მსმენელები სრულად არიან უზრუნველყოფილნი აუცილებელი სასწავლო და მეთოდური მასალებით. ლექციები მიმდინარეობს ქართულ ენაზე უახლესი ციფრული საპრეზენტაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით.

ზოგადი თემატიკა:

 • ხელშეკრულების და გარიგების არსი და მნიშვნელობა ბიზნეს-სამართლებრივ ურთიერთობებში
 • ხელშეკრულებისა და გარიგების წინაპირობა
 • ხელშეკრულებათა და გარიგებათაა ფორმები და სახეები
 • ხელშეკრულებათა შესრულების დრო და ადგილი
 • ხელშეკრულებათა შესრულების ვადები და ცალკეული ხელშეკრულებები (ნასყიდობა, ლიზინგი, იჯარა, ქირავნობა, ფრენჩაიზინგი, ტურისტული მომსახურება, შუამავლობა, სესხი, გადაზიდვა-გადაყვანის, მიბარების)
 • სასამართლო შემადგენლობა, პროცესის მონაწილე მხარეები, აცილება, ვადები და ხარჯები
 • სასამართლო მტკიცებულებები, მტკიცების ტვირთი, მტკიცებულებათა შეგროვება და შეფასება
 • საქმის განხილვა I ინსტანციის სასამართლოში
 • საქმის განხილვა II და III ინსტანციის სასამართლოში
 • საქმის განახლების საფუძვლები
 • ზოგადი დებულებები კომერციული არბიტრაჟის რეგლამენტაციის შესახებ
 • მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია და მისი როლი საერთიშარისო კერძო დავების გადაწყვეტაში 

 

პროგრამაზე საავტორო და მომიჯნავე უფლებები ეკუთვნის თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრს, მოწმობა #3042, გაცემული 24.03.2008 წ.

პროგრამის ხანგრძლივობა: პროგრამა მიმდინარეობს სამი კვირის მანძილზე, სულ 18 ლექცია.

მიზნობრივი ჯგუფები: პროფესიონალი და დამწყები იურისტები, სხვადასხვა დონის პრაქტიკოსი სპეციალისტები, ასევე სამართლის სფეროში დასაქმების მსურველები.

პროგრამას უძღვება: იურისტი: სამართლის დოქტორი გ. ქირია

სწავლის საფასური: 250 ლარი